vertical_align_top

Algemene voorwaarden

1. Helder & Groot advocaten(“HG”) is een maatschap van advocaten naar burgerlijk recht die bestaat uit natuurlijke personen. Deze algemene voorwaarden van HG zijn mede bedongen ten behoeve van de vennoten van HG, de advocaten waarmee HG contractueel een samenwerkingsverband is aangegaan, eventueel aangesloten praktijkvennootschappen, alsmede haar bestuurders, de voor HG werkzame personen, alsmede voor alle personen die bij de uitvoering door HG voor enige opdracht zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten HG aansprakelijk zou kunnen zijn.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan HG verstrekte opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolg-, gewijzigde of aanvullende opdracht, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee en met volledige terzijde-stelling van algemene- of inkoopsvoorwaarden van de opdrachtgever. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien deze expliciet en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door HG. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is van de opdrachtgever dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Het staat HG vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen vennoten en de voor HG werkzame personen te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden. De maatschap zal deze overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en daarbij de zorgvuldig-heid in acht nemen die van advocaten mag worden verwacht. Uitvoering van de werkzaam-heden geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 en 7:422 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. HG heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het bedrag zoals dat door de Nederlandse Orde van Advocaten is voorgeschreven. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de verzekering ten laste van HG komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het in de desbetreffende zaak in het kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,-- (euro). De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt mede voor het geval dat ten onrechte een opdracht door HG geweigerd is en daaruit schade voortvloeit. Het hiervoor bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de vennoten van de maatschap, hun bestuurders inbegrepen. De maatschap is voor eventuele tekortkomingen van derden, die bij het uitvoeren van opdrachten door de maatschap zijn ingeschakeld niet aansprakelijk.

5. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten (waaronder leges, griffierechten en deurwaarderskosten), kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. De kantoorkosten bedragen een opslag van 7% exclusief B.T.W. van het honorarium en zijn bedoeld ter dekking van gemaakte porti-, telefoon-, fax-, computer-, kopieer- en overige kantoorkosten.

HG is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht. HG mag werkzaamheden opschorten als geen voorschot voorhanden is.

Tenzij tussen de opdrachtgever en de maatschap anders is overeengekomen, is het honorarium gebaseerd op een vast uurtarief, doch kan variabel zijn, afhankelijk van de ervaring en specialistische kennis van de aan het kantoor van de maatschap verbonden advocaten. Dit tarief wordt bij de acceptatie van de opdracht vastgesteld.

Jaarlijks, steeds met ingang van 1 januari, zullen de door HG gehanteerde tarieven worden gewijzigd en een inflatiecorrectie ondergaan. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht tenzij het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten mocht zijn overeengekomen.

6. HG declareert in beginsel maandelijks, onder gelijktijdige toezending van een specificatie.

Betaling van alle door de maatschap verzonden declaraties dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de opdracht-gever niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is deze van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de maatschap, vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke(ook die uitstijgen boven het liquidatietarief)en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die HG maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechte-lijke kosten bedragen in ieder geval als minimum 15% van de uitstaande hoofdsom.

7. HG zal bij de uitvoering van de opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door HG in te schakelen derden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. HG wordt door opdrachtgever gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen HG en de derde gelden of die door de derde worden bedongen, waaronder een beperking van aansprakelijkheid van de derde, mede namens de desbetreffende opdracht-gever van HG te aanvaarden. HG zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Iedere aansprakelijkheid van HG voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. De opdrachtgever vrijwaart HG tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van HG.

8. De opdrachtgever geeft aan HG bij voorbaat toestemming om alle informatie waarvan kennisneming door andere personen van HG dan direct bij de opdracht betrokken personen nuttig dan wel noodzakelijk is, ter kennis van de anderen te brengen. In zaken op toevoegingsbasis geeft de opdrachtgever bij voorbaat toestemming om alle informatie en/of processtukken benodigd voor het verkrijgen van een toevoeging, extra uren en/of vergoeding ter kennis van de Raad voor Rechtsbijstand te brengen.

9. Zowel de opdrachtgever als HG kunnen te allen tijde de overeenkomst tot opdracht opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

10. Bij beëindiging van de werkzaamheden sluit HG het dossier af en geeft opdrachtgever hiervan bericht. Het dossier blijft daarna gedurende tenminste vijf jaar in het archief van HG bewaard. Na afloop van deze termijn heeft HG het recht om het dossier te vernietigen.

11. Alle aanspraken van de opdrachtgever wegens tekortschieten door HG vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij HG binnen een jaar nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

12. HG is aangesloten bij de Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van de opdracht, waaronder declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillen-commissie Advocatuur (zie: www.degeschillencommissie.nl) nadat de interne klachten-procedure is doorlopen. De interne klachtenregeling is vermeld op de website van HG.

13. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en HG is onderworpen aan het Nederlands recht. De rechter in het arrondissement Noord-Holland, locatie Alkmaar is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen de opdrachtgever en HG kennis te nemen.